Historia szkoły

Historia szkoły

 W roku szkolnym 1999/2000 zaczął funkcjonować nowy system oświaty w Polsce. Reforma szkolnictwa doprowadziła do przekształcenia obowiązującego dotychczasowego systemu dwustopniowego w strukturę trzystopniową i utworzenia sześcioletniej szkoły podstawowej i trzyletniego obowiązkowego gimnazjum, po ukończeniu którego uczniowie mogą kontynuować naukę w liceach, technikach, szkołach zawodowych. Przepisy te zmieniły oblicze szkół także w Rudniku.

 Uchwałą Nr VI/42/99 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 3 marca 1999 roku podjęto decyzję o założeniu gimnazjum w Rudniku nad Sanem. Zdecydowano, że powstanie ono na bazie Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Stanowisko dyrektora szkoły Zarząd Miasta i Gminy powierzył na okres 3 lat magistrowi Andrzejowi Błażowi, który z pomocą władz miasta, a szczególnie burmistrza Waldemara Grochowskiego, rozpoczął prace organizujące gimnazjum.

W czerwcu 1999 roku został opracowany projekt organizacyjny, plan nauczania, ponadto nawiązano kontakt z dyrektorami szkół podstawowych, wychowawcami klas szóstych. Na spotkaniu w Miejskim Ośrodku Kultury dyrektor Andrzej Błaż zapoznał rodziców z celami i zadaniami reformy. Wybrano także tymczasową Radę Rodziców, która stała się łącznikiem między dyrektorem i rodzicami z poszczególnych szkół podstawowych.

W sierpniu nowo powołana Rada Pedagogiczna opracowała: Szkolny Zestaw Programów Nauczania, Szkolny System Wychowawczy, Szkolny System Oceniania, a także Plan Pracy na rok 1999/2000 i zestaw podręczników. Dokonano także podziału uczniów na klasy, przydzielono sale lekcyjne. Opracowano Misję szkoły, której nadrzędnym hasłem stały się słowa Menandera: Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić”.


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się 1 września 1999 r. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury.

Śpiewy i recytacje gimnazjalistów podziwiali m.in., senator RP Janina Sagatowska, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Ryszard Maj, wicestarosta niżański Adam Mach, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Edward Tomecki, zastępca burmistrza Lucjan Tabasz, szefowa oddziału ZNP Genowefa Szast, przedstawicielka Kuratorium Oświaty Janina Senda, ks. proboszcz Edward Franuszkiewicz, ks. Stanisław Wiktor, dyrektorzy szkół podstawowych: Krystyna Smaga, Anna Olko, Lucyna Żurecka, Zdzisława Zięba i Ryszard Binkowski.


Opiekę dydaktyczną i wychowawczą nad uczniami w pierwszym roku funkcjonowania gimnazjum sprawowali:

  • katecheta – ks. mgr Stanisław Wiktor;

  • polonistki – mgr Mirosława Bieńkowska (wych. kl. I a ), mgr Joanna Maczuga (wych. kl. I b);

  • anglistki – Arnika Kowerska (klasy I a-d, f-g), mgr Alicja Szymonik (kl. I e);

  • germanistka – mgr Monika Meyer;

  • matematyczki – mgr Alina Szałęga (wych. kl. I c), mgr Monika Łachman (wych. kl. I f);

  • historyk – mgr Radosław Młynarski (wych. kl. I e, uczył także wiedzy o społeczeństwie);

  • geograf – mgr Lucyna Jaśkowska;

  • biolog – mgr Marzena Gietka (wych. kl. I d);

  • fizycy – mgr Małgorzata Pędlowska (kl. I a, b, d), mgr Andrzej Błaż (kl. I c, e)

  • informatyk – mgr Aleksandra Tofilska;

  • plastyk - mgr Waldemar Skiba;

  • nauczyciele wychowania fizycznego - mgr Katarzyna Moskal, mgr Mariusz Dechnik, mgr Mirosław Krawiec;

  • pedagog szkolny - mgr Krystyna Pigoń-Kubik (wych. kl. I g).Grono pedagogiczne w trzecim roku istnienia gimnazjum.


W pierwszym roku działalności gimnazjum liczyło 165 uczniów uczących się w siedmiu klasach. Bezpieczny dowóz z Przędzela, Stróży, Kopek i Chałupek zapewniał oddział PKS w Stalowej Woli, a opiekę w czasie dojazdu sprawowali nauczyciele: Mirosława Bieńkowska, Waldemar Skiba, Krystyna Pigoń - Kubik, Monika Łachman. Ze względu na trudności lokalowe imprezy kulturalne i sportowe, a także lekcje wychowania fizycznego odbywały się dzięki gościnności kierownictwa w Miejskim Ośrodku Kultury i Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. W roku szkolnym 2001/2002 zajęcia dydaktyczne prowadzone były na dwie zmiany. Pierwsza trwała od godz. 7.10 do godz. 13.15, druga od godz. 13.30 do godz.18.30.

By zapewnić odpowiednie warunki lokalowe szkoły, w której po trzech latach miało się uczyć 550 osób, należało ją rozbudować. W 2000 roku władze miasta podjęły decyzję o rozbudowie gimnazjum.

We wrześniu tego samego roku rozpoczęto pierwsze prace budowlane, które trwały do 2004. Koszt inwestycji wyniósł ok. 3 mln 800 tys. zł, z czego ok. 2 mln 900 tys. wydano z budżetu gminy. Autorem projektu był rudniczanin architekt Stanisław Popowicz. Całkowita powierzchnia szkoły wynosi 3945 m2. Ta najnowocześniejsza i najlepiej wyposażona placówka oświatowa w gminie posiada 13 sal lekcyjnych, bibliotekę z czytelnią, salę gimnastyczną przystosowaną do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę, salę pomocniczą do ćwiczeń, służącą do zajęć tanecznych i akrobatycznych, pracownię multimedialną, dwie pracownie komputerowe.


Otwarcie nowego budynku


 Uroczyste otwarcie nowego gimnazjum odbyło się 12 lutego 2004 roku. Święto rozpoczęło się mszą świętą celebrowaną przez księdza prałata Edwarda Franuszkiewicza i proboszczów z parafii Przędzel i Stróża: ks. Zygmunta Longawę i ks. Jana Jasiewicza. W budynku szkoły nastąpiło przecięcie wstęgi przez Ryszarda Kapałę - Dyrektora Departamentu Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego, Mirosławę Lewińską - Dyrektora Ekonomicznego Kuratorium Oświaty, przedstawiciela Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Edwarda Tomeckiego - Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta, Waldemara Grochowskiego - Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Rudniku nad Sanem Andrzeja Błaża, Różę Chłopek -przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego i przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta, którzy szczególnie byli zaangażowani w budowę szkoły. Po części oficjalnej i poświęceniu klas goście udali się do sali gimnastycznej na część artystyczną.

W swoim wystąpieniu Burmistrz Waldemar Grochowski przedstawił historię budowy szkoły i podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tak nowoczesnego obiektu. W programie artystycznym wzięli udział uczniowie oraz ubiegłoroczni absolwenci. Następnie goście wspólnie z nauczycielami i uczniami obejrzeli sale lekcyjne, okolicznościowe wystawy. Szczególne uznanie wzbudziły prace zaprezentowane przez uczniów kółka modelarskiego. Zwiedzający zapoznali się z bogatym dorobkiem szkoły oraz dokonali pamiątkowych wpisów do kroniki szkolnej.

 

Uroczystość nadania imienia Orląt

Wszystkim Tym, którym w sercach nie wygasła miłość Ojczyzny”


 W przeddzień Święta Niepodległości, 10 listopada 2005 roku, odbyła się uroczystość nadania imienia Orląt Publicznemu Gimnazjum w Rudniku nad Sanem. Przejściu gości, nauczycieli i uczniów sprzed szkoły do kościoła parafialnego towarzyszyły dźwięki marsza orkiestry dętej z Łańcuta. W czasie mszy świętej kombatanci przekazali młodzieży sztandar Orląt. Następnie w budynku gimnazjum odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową ze słowami: „Wszystkim Tym, którym w sercach nie wygasła miłość Ojczyzny”. Druga część uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej. Dyrektor Andrzej Błaż przypomniał krótką historię i osiągnięcia gimnazjum oraz przedstawił działania poprzedzające wybór patrona szkoły.

Swoją obecnością zaszczycili nas: wizytator reprezentujący Podkarpackiego Kuratora Oświaty Maria Lubczyńska, burmistrz Waldemar Grochowski, przewodniczący Rady Miejskiej Edward Tomecki, przedstawiciele Orląt z Łańcuta i Rudnika nad Sanem m.in. Lesław Popowicz, Czesław Dyjak, Jan Urban, Stefan Bałutowski, Władysław Konefał, Michał Tofilski, Mieczysława Konefał – żona ostatniego komendanta, Wojciech Mandecki – syn jednego z założycieli organizacji, ks. Czesław Wala – kustosz Sanktuarium w Kałkowie - Godowie oraz ks. proboszcz Edward Franuszkiewicz. W ich wystąpieniach padło wiele wzniosłych słów, które na długo pozostaną w pamięci młodzieży i mieszkańców naszej gminy.

W części artystycznej przygotowanej przez: Joannę Maczugę, Grażynę Freyer, Annę Sekulską, Katarzynę Trojanowską oraz Waldemara Skibę uczniowie zaprezentowali pieśni patriotyczne i religijne, wiersze i krótkie scenki o treści niepodległościowej. Utwory m.in. Karola Wojtyły i Stanisława Wyspiańskiego przypomniały znaczenie oraz wartość Ojczyzny w życiu każdego człowieka. Montaż poetycko-muzyczny ukazał walkę, poświęcenie i bohaterską śmierć polskich żołnierzy. Ta wspaniała i wzruszająca uroczystość była dla wszystkich prawdziwą lekcją historii.

Dla nas, nauczycieli i uczniów Publicznego Gimnazjum w Rudniku nad Sanem, zaszczytem i honorem jest noszenie przez szkołę imienia Orląt.


Odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej


 W drugą rocznicę nadania imienia Orląt Publicznemu Gimnazjum, 9 listopada 2007 roku, odbyła się uroczystość odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej z nazwiskami uczestników tej niepodległościowej organizacji. W okolicznościowej mszy świętej modlono się za „Tych, którym w sercach nie wygasła miłość Ojczyzny”.