Szkoła z klasą

 Szkoła z klasą”

Ogólnopolski program „Szkoła z klasą” organizowany był przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie oraz „Gazetę Wyborczą”. Honorowy patronat nad akcją sprawował Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej pan Aleksander Kwaśniewski.

Inicjatorem udziału naszego gimnazjum w programie był dyrektor Andrzej Błaż. We wrześniu 2002 roku Rada Pedagogiczna formalnie zaakceptowała przystąpienie do programu. Powołano sześć zespołów, których głównym celem było opracowanie i wdrożenie zadania oświatowo – wychowawczego. Działania te należało opisać i złożyć w określonym terminie sprawozdanie. Zaliczenie wszystkich zadań oznaczało uzyskanie tytułu „Szkoła z klasą”. Koordynację i prace dodatkowe, w tym opis działań szkoły, umieszczanie sprawozdań w Internecie powierzono Aleksandrze Tofilskiej, Lucynie Jaśkowskiej, Tomaszowi Grzecznikowi i Markowi Uldynowiczowi.

Zadania zostały ustalone na podstawie badań ankietowych, które przeprowadzono wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Ostatecznego wyboru zadań dokonała Rada Pedagogiczna:

1 D - „Lepiej przygotować do egzaminów”

2 B - „Szkoła ocenia sprawiedliwie”

3 E - „Co się dzieje na świecie”

4 E - „Młodzi obywatele”

5 A - „Szacunek, zaufanie, życzliwość”

6 D - „Uczniowie wchodzą do Europy”

Grupa 1 (1D) zajmowała się przede wszystkim problemami uczniów w pracy z tekstem literackim. Efektywność miały podnieść zajęcia kółka polonistycznego, kurs szybkiego czytania i zapamiętywania, Szkolny Konkurs Czytelniczy. Zadanie realizował zespół nauczycieli: Grażyna Freyer, Marzena Gietka, Wioletta Pietrucha i Katarzyna Trojanowska.

Grupa 2 (2B) opracowała Szkolny System Wymagań oraz zmodyfikowała procedury przekazywania informacji uczniom i rodzicom na temat zasad oceniania. W zespole pracowały: Małgorzata Pędlowska, Mirosława Szyszka – Burdzy, Alina Szałęga i Katarzyna Moskal.

Grupa 3 (3E) dokonała analizy systemu zdobywania wiedzy dotyczącej bieżących wydarzeń politycznych. Zorganizowano debatę: „Czy warto przystąpić do Unii Europejskiej?” Beata Karaś – Jaszczur, Barbara Makowiecka, Monika Meyer i Mirosław Krawiec to nauczyciele tworzący tę grupę.

Grupa 4 (4E) przeanalizowała zasady funkcjonowania i metody działania Samorządu Uczniowskiego oraz określiła sposoby zwiększenia efektywności podejmowanych przedsięwzięć. Nad zadaniem pracowali nauczyciele: Joanna Maczuga, Monika Łachman, Radosław Młynarski i Mariusz Dechnik.

Grupa 5 (5A) analizowała wpływ zajęć integracyjnych na uczniów klas pierwszych oraz inne działania wychowawcze przyczyniające się do polepszenia stosunków panujących w szkole. Grupę zadaniową tworzyły: Krystyna Pigoń - Kubik, Wanda Machowska i Katarzyna Pytlak.

Grupa 6 (6D) zajmowała się realizacją zadań wynikających ze Szkolnego Programu Edukacji Europejskiej. Szkolenia, udział w akcjach (np. Młodzi głosują), organizacja Dnia Europejskiego to najbardziej spektakularne działania tej grupy. Edukację Europejską prowadziły następujące osoby: Lucyna Jaśkowska, Tomasz Grzecznik, Waldemar Skiba i Marek Uldynowicz.

Nasz udział w programie nie był sztuką dla sztuki. Dzięki niemu lepiej sobie uświadomiliśmy, w czym jesteśmy dobrzy, a nad czym musimy jeszcze – czasem ciężko – pracować. Program przyczynił się do znacznej aktywizacji całej społeczności szkolnej, nie tylko uczniów i nauczycieli, ale także rodziców.

Od 15 grudnia 2002 do 15 maja 2003 roku zespoły składały sprawozdania z realizacji zadań. Wszystkie nasze zadania zostały zaliczone. W październiku 2003 roku, jako jedno z trzech gimnazjów w powiecie niżańskim, oficjalnie otrzymaliśmy tytuł „Szkoła z klasą”.

Udział w programie przyczynił się do polepszenia jakości działań wychowawczych, wzrostu efektywności pracy Samorządu Uczniowskiego, poprawy jakości pracy uczniów z tekstem literackim. Ponadto opracowano Szkolny System Wymagań, zrealizowano Szkolny Program Edukacji Europejskiej oraz zorganizowano debatę „Czy warto przystąpić do Unii Europejskiej?”.

Realizowanie zadań aktywizowało nauczycieli, co w konsekwencji wzbogaciło proces dydaktyczny i wychowawczy szkoły. Profesjonalnie prowadzone zajęcia pozalekcyjne, organizowane akademie, uroczystości i konkursy dały większy efekt niż „zwykłelekcje. Różnorodne nadprogramowe działania pobudziły aktywność i naturalne zdolności uczniów, stworzyły dodatkową szansę edukacyjną.


Marzena Gietka, Małgorzata Pędlowska, Marek Uldynowicz