Szkoła promująca zdrowie

 Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła promująca zdrowie to placówka oświatowa, w której edukacja zdrowotna jest ważnym elementem programu nauczania, propagowany jest zdrowy styl życia we współdziałaniu z rodzicami i społecznością lokalną. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie, uczą się jak zdrowiej żyć oraz jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają innych, zwłaszcza rodziców uczniów, do podejmowania podobnych starań.

W listopadzie 2003 roku szkoła przystąpiła do Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Koordynatorami promocji zdrowia w szkole zostali nauczyciele wychowania fizycznego: Katarzyna Trojanowska, Katarzyna Moskal i Mirosław Krawiec. Powołano 30 osobowy Szkolny Zespół Promocji Zdrowia utworzony z nauczycieli i pracowników szkoły. Wnikliwie zdiagnozowano problemy zdrowotne uczniów i wyłoniono zadania priorytetowe. Opracowano program działań i przystąpiono do jego realizacji.

W ramach projektu „Wiem, co jem i dlaczego” w latach 2003 – 2005 realizowano działania zmierzające do zmiany nawyków żywieniowych młodzieży, a w roku szkolnym 2004/2005 dodatkowo korygowano wady postawy.

Dla pracowników szkoły, rodziców oraz uczniów odbywały się pogadanki na temat zdrowego odżywiania się i chorób spowodowanych złymi nawykami żywieniowymi. W ramach edukacji zdrowotnej przeprowadzane były lekcje wychowawcze, na których uczniowie sami przygotowywali zdrowe drugie śniadanie. Organizowano międzyklasowe konkursy plastyczne i literackie, m.in.: „Reklama produktów mlecznych”, „Plakat antynikotynowy”, „Kolego nie pij”, „Szkodliwość palenia i sposoby walki z nałogiem”. Wszystkie prace plastyczne i najlepsze literackie prezentowano na forum społeczności szkolnej.

Ponadto w pierwszym dniu wiosny organizowany był „Kramik zdrowia” – międzyklasowy konkurs na zdrową surówkę, sałatkę i kanapkę. W tym dniu stołówka szkolna zamieniała się tymczasowo w „przetwórnię garmażeryjną”, uczniowie zaś przekształcali się w mistrzów sztuki kulinarnej. Na koniec oceniano i degustowano przygotowane potrawy. Równocześnie odbywały się konkursy sportowe pod hasłem „Ruch to zdrowie”, turnieje: tenisa stołowego, siatkówki, unihokeja, wspinaczki po linie, układów tanecznych i inne.

Z półek sklepiku szkolnego, którym opiekuje się pan Mirosław Krawiec, stopniowo eliminowano niezdrowe produkty zawierające sztuczne dodatki i puste kalorie, zastępowano je zdrowymi sokami, jogurtami, owocami. Początkowo wprowadzono także „dzień bez chipsa”, a obecnie chipsy całkiem usunięto ze szkolnego sklepiku.

Nauczyciele wychowania fizycznego opracowali program gimnastyki korekcyjnej, którego celem było wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętność doboru ćwiczeń zapewniających prawidłową budowę ciała. Program był realizowany w dwóch blokach: profilaktyka oraz działania korygujące wady postawy. W każdą lekcję wychowania fizycznego wplecione zostały elementy ćwiczeń korekcyjnych. Nauczycielki wychowania fizycznego prowadziły pozalekcyjne zajęcia gimnastyki korekcyjnej, ponadto cztery razy w tygodniu, na zajęciach SKS uczniowie grali w piłkę siatkową. Wyjazdy na basen organizowali panowie: Mirosław Krawiec i Mariusz Dechnik. O kondycję fizyczną gimnazjalistów dbali też nauczyciele innych przedmiotów: pani Katarzyna Pytlak oraz dyrektor szkoły pan Andrzej Błaż grali z uczniami w unihokeja, a w piłkę koszykową pan Waldemar Skiba (MKS „Wiklinki”). Zaprzyjaźniony ze szkołą pan Bolesław Ziółkowski prowadził kółko szachowe.

Promowanie zdrowego stylu życia to również udział społeczności szkolnej w różnorodnych wycieczkach, „zielonej i białej szkole” oraz wszelkie przedsięwzięcia ekologiczne.

Tworzenie szkolnej promocji zdrowia jest długotrwałym, w zasadzie niekończącym się procesem, gdyż w miejsce problemów rozwiązanych pojawiają się nowe, wymagające podejmowania kolejnych działań. W listopadzie 2010 roku otrzymaliśmy Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

Projekt realizowano we współpracy z instytucjami i organizacjami wspierającymi szkołę w szerzeniu idei promocji zdrowia: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Nisku, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rudnik”, Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, Komisariat Policji w Rudniku nad Sanem.


Małgorzata Pędlowska, Marzena Gietka