Cele programu

Cele programu

            Program realizuje Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady Edukacji

w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

             Do kompetencji kluczowych zaliczamy:

▲ umiejętność porozumiewania się w języku ojczystym,

▲umiejętność porozumiewania się w języku obcym,

▲kompetencje matematyczne i naukowo – techniczne,

▲kompetencje informatyczne,

▲zdolność do uczenia się,

▲kompetencje obywatelskie i społeczne,

▲wrażliwość i ekspresja kulturalna,

▲kompetencje w zakresie przedsiębiorczości.

 Przedsiębiorczość definiuje się jako zdolność osoby do wcielania pomysłów w czyn.

Co objawia się poprzez kreatywność, innowacyjność, podejmowanie ryzyka, zdolność

do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów.

 

Przedsiębiorczość to:

▼wiedza: zdolność identyfikacji możliwości działania, rozumienie zasad funkcjonowania gospodarki, wpływ przedsiębiorstw na życie społeczne;

▼umiejętności: zarządzanie projektami (planowanie, organizowanie, kierowanie

i zlecanie zadań, analizowanie, ocena i sprawozdawczość), skuteczna reprezentacja, zdolność do pracy indywidualnej i grupowej, ocena własnych słabych i mocnych stron, ocena ryzyka i podejmowanie go w uzasadnionych przypadkach;

▼postawy: aktywność, inicjatywność, niezależność, determinacja w kierunku realizowania celów.