Projekt e - Akademia Przyszłości


Od 1 września w Publicznym Gimnazjum im.Orląt w Rudniku nad Sanem przez trzy kolejne lata realizowany będzie projekt "e-Akademia Przyszłości", który skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych.

Projekt "e-Akademia Przyszłości" realizowany jest na terenie całej Polski. Łącznie weźmie w nim udział 200 gimnazjów, 1500 nauczycieli oraz 15 000 uczniów klas pierwszych rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2010/2011. Projekt będzie realizowany przez trzy lata - do końca roku szkolnego 2012/2013, podczas zajęć z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, języka angielskiego, informatyki, przedsiębiorczości (WOS).Głównym celem projektu "e-Akademia Przyszłości" jest kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych, które pomogą im w rozwoju zdolności i osobowości oraz pozwolą na jak najlepsze funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie.
 • porozumiewanie się w języku ojczystym,
 • porozumiewanie się w językach obcych,
 • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
 • kompetencje informatyczne,
 • umiejętność uczenia się,
 • kompetencje społeczne i obywatelskie,
 • inicjatywność i przedsiębiorczość.

W ramach Projektu opracowany zostanie "Gimnazjalny Program Kształtowania Kompetencji Kluczowych", który określi:
 • jak kształtować u uczniów kompetencje kluczowe,
 • jak pracować z uczniami zdolnymi,
 • jak pomóc uczniom klas pierwszych gimnazjów, którzy na sprawdzianie na zakończenie 6 klasy osiągnęli najniższe wyniki.

Podczas projektu "e-Akademia Przyszłości" uczniowie będą mogli wziąć udział w zajęciach:
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych w ramach wybranych przedmiotów nauczania, z wykorzystaniem 168 jednostek e-learningowych. Każda z tych jednostek będzie atrakcyjnym, multimedialnym programem zawierającym treści nauczania oraz ćwiczenia kształtujące wybrane umiejętności i sprawdziany.
 • Wirtualne Koła Naukowe dla uczniów uzyskujących bardzo dobre wyniki podczas pracy z jednostkami e-learningowymi. Uczniowie ci stworzą Wirtualną Szkołę. Członkowie takiej szkoły, pod opieką kadry akademickiej wyższych uczelni, będą rozwijać swoje uzdolnienia podczas indywidualnego toku nauczania. Dla wyróżniających się uczniów Wirtualnej Szkoły, po pierwszym i drugim roku realizacji programu, zostaną zorganizowane pięciodniowe obozy naukowe w ośrodkach akademickich.
 • Szkolne Grupy Wyrównawcze dla uczniów, którzy uzyskali niski wynik ze sprawdzianu na zakończenia 6. klasy. Grupy te będą prowadzone przez pedagogów szkolnych metodami warsztatowymi. Celem warsztatów będzie rozwój myślenia abstrakcyjnego, wzrost samooceny, rozbudzenie aspiracji i nastawienie na twórcze rozwiązywanie problemów i podniesienie umiejętności uczenia się. Praca Szkolnych Grup Wyrównawczych jest przewidziana w pierwszym półroczu nauki gimnazjalnej.
 • Lokalne Zespoły Projektowe, które powstaną w każdej szkole. Zadaniem takich zespołów będzie przygotowanie, we współpracy ze środowiskiem lokalnym, projektów interdyscyplinarnych poruszających i rozwiązujących ekologiczne, społeczne, ekonomiczne lub inne problemy regionu. Projekty będą sukcesywnie publikowane na platformie e-learningowej - stworzą Ligę Lokalnych Grup Projektowych. Najlepsze projekty wezmą udział w przeglądzie krajowym.

Korzyści z uczestnictwa w projekcie:
Dla nauczyciela:
 • Nauczyciele ze szkół, które zdecydują się wziąć udział w Projekcie, zostaną w pierwszym roku przeszkoleni w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych, wykorzystywania metody projektów oraz e-learningu.
 • Trzydniowe szkolenia w sierpniu 2010 -2011-2012r. w Warszawie zakończą się uzyskaniem certyfikatu. Raz w roku, przez cały czas trwania Projektu, będą organizowane warsztaty służące podsumowaniu pracy w minionym roku szkolnym i zapoznaniu z nowymi treściami i materiałami dydaktycznymi.
 • Wszyscy nauczyciele uczestniczący w Projekcie otrzymają materiały edukacyjne i laptopy.
Dla szkoły:
 • Zwiększenie szansy na osiągnięcie przez uczniów lepszych wyników na egzaminie gimnazjalnym.
 • Poprawa jakości pracy szkoły przez upowszechnienie nowoczesnych narzędzi nauczania.
 • Poprawa efektywności kształcenia dzięki wprowadzeniu atrakcyjnych form nauczania i ciekawych materiałów dydaktycznych.
 • Zbudowanie systemu wspierającego uczniów osiągających słabsze wyniki w nauce.
 • Zbudowanie systemu wspierającego uczniów wybitnie uzdolnionych.
 • Integracja ze środowiskiem lokalnym.
 • Wzrost prestiżu szkoły dzięki podniesieniu kwalifikacji nauczycieli i zwiększeniu efektywności kształcenia.
 • Możliwość wykorzystania w procesie dydaktycznym tablicy interaktywnej przekazanej szkole w ramach Projektu.
 • W czasie realizacji projektu e-Akademia Przyszłości uczniowie zostaną poddani testom diagnozującym na początku uczestnictwa w Projekcie /wrzesień 2010/ oraz na zakończenie 1., 2. i 3. roku nauki. Testy będą się odbywały w trybie on-line.
Dla uczniów:
 • Wzrost zainteresowania nauką dzięki atrakcyjnej formie materiałów edukacyjnych.
 • Umiejętność pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych (e-learningu).
 • Szansa na równy start dla tych, którzy do tej pory mieli słabsze wyniki w nauce.
 • Szansa dla szczególnie uzdolnionych na rozwój swoich zainteresowań dzięki współpracy z uczelniami wyższymi.
 • Możliwość wykorzystania nabytych i ukształtowanych kompetencji w dalszej nauce i życiu codziennym.